Athro/Athrawes Cerddoriaeth


Date: 31/01/2023

By: Aaron Thomas

Ceredigion Full-Time

£149.55 - £0.00 y dydd / per day

Athro/Athrawes Cerddoriaeth uwchradd - yn ardal Llambed, Ceredigion.

Mae Dosbarth yn awyddus i recriwtio athro/ athrawes ymroddedig a brwdfrydig sydd yn barod i ymuno ac ysgol uwchradd Cymraeg, bendigedig ac i weithio gyda thîm cryf o bobl broffesiynol a llawn cymhelliant sy’n cydweithio i godi safonau ar bob lefel. Mae'r swydd yn llawn amser i gyflenwi dros gyfnod mamolaeth.

Yn cychwyn Mawrth y 6ed, 2023.

Cyflog: £149.57 y dydd

Mae’r swydd hon yn amodol ar:-
· Tystysgrif Datgelu a Gwahardd (DBS) neu wedi ymuno gyda’r Gwasanaeth Diweddaru Datgelu gwahardd (update system) neu’r parodrwydd i’w chwblhau.
· Bod yn gofrestredig gyda Chyngor y Gweithlu Addysg (EWC) neu'n barod i ymuno.
· Bod yn athro cymwysedig (SAC) neu’n athro newydd gymhwyso.
· 2 dystlythyr wedi’u harwyddo gan gyflogwr blaenorol neu Ysgol/Tiwtor Coleg.

Mae gan Dosbarth lawer o swyddi eraill i athrawon a chynorthwywyr – cynradd ac uwchradd . Cysylltwch â Aaron am fwy o wybodaeth- 01559361212

Secondary Music Teacher - in the Lampeter area of Ceredigion.

Dosbarth is keen to recruit a dedicated and enthusiastic teacher who is ready to join a wonderful Welsh secondary school, to work with a strong team of professional and motivated people who work together to raise standards at all levels. The post is a full time position to cover maternity leave.

Starting March 6th, 2023.

Salary: £149.57 per day

This post is subject to:-
· Disclosure and Exclusion Certificate (DBS) or have joined the Prohibition Disclosure Update Service (system update) or the willingness to complete it.
· Be registered with the Education Workforce Council (EWC) or ready to join. · Be a qualified teacher (QTS) or a newly qualified teacher.
· 2 references signed by a previous employer or College School/Tutor.

Dosbarth have more vacancies available for Teachers/ LSA’s- primary and secondary. Contact Aaron for more information - 01559361212

Apply now
Apply now

Announcements

Datblygiad CPD - Cymwysterau Arweinyddiaeth a Rheolaeth lefelau 2 i 5

06/04/2022
Read more

CPD Development- Leadership and Management Quals levels 2 to 5

06/04/2022
Read more

CPD Development-Level 3 Specialist Support for Teaching and Learning in Schools

06/04/2022
Read more

DATBLYGIAD CPD - Cymorth Arbenigol Lefel 3 ar gyfer Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion

06/04/2022
Read more

Other Jobs