Cysylltwch

Ffôn Swyddfa: 01559361212

Ffôn 24 awr: 07411751875

Ebost: cysylltu@dosbarth.cymru

Cysylltu ysgolion lleol gydag athrawon lleol.

Asiantaeth Gyflenwi

Recriwtio nawr! Cofrestrwch heddiw!

Pam Dosbarth?

Rydym yn darparu gwasanaeth o safon uchel ac yn gallu helpu darganfod yr athro cyflenwi perffaith i’ch ysgol chi. Rydym yn ymwybodol bod athrawon da yn brin ac rydym yn fodlon gweithio’n galed er mwyn dod o hyd i staff addas ar eich cyfer. Rydym yn credu’n gryf y dylai athrawon cyflenwi rhagorol wneud mwy nag edrych ar ôl dosbarth. Mae ein hathrawon yn deall eu bod yn cymryd lle aelod o staff ac y byddant yn gwneud popeth o fewn eu gallu i lenwi’r rôl honno.


Mae Dosbarth yn cadw diogelwch a lles plant yn flaenoriaeth i ni trwy’r amser.


 Bydd angen i bob athro gwblhau/ wneud y canlynol:

* Cyfweliad wyneb yn wyneb

* DBS cyfredol neu Wasanaeth Gofrestru

* Holiadur meddygol

* Archwiliad Gofrestru EWC (GTCW)

Rydym yn disgwyl i bob un o’n hathrawon gadw at bolisïau ac ethos eich ysgol, rydym hefyd yn disgwyl iddynt baratoi gwersi yn ôl y gofyn, marcio gwaith yn ôl yr angen, bod yn ymwybodol o faterion cyfoes cenedlaethol a dysgu dosbarthiadau. Mae ein hathrawon yno i ddysgu nid i warchod yn unig!
Dosbarth | Asianteath Gyflenwi - Gorllewin Cymru | Recriwtio nawr!


Mae angen i bob athro ddarparu’r dogfennau gwreiddiol canlynol:

- Unrhyw DBS blaenorol

 - CV cyfredol heb unrhyw fylchau

 - Tystysgrifau addysg berthnasol neu gopïau ardystiedig.

- Lleiafrif o 2 eirda gan brifathro, darlithydd neu fentor.

- Pasbort neu/a thrwydded yrru

- Prawf o gyfeiriad

 - Llun maint pasbort (Tynnir llun yn ystod y cyfweliad cofrestru)

 - Rhif Yswiriant Gwladol os yw’n

Cysylltwch

Un galwad - dyna’r cyfan! Siaradwch ag aelod o’n tîm proffesiynol heddiw er mwyn trafod eich gofynion unigol.

Ffôn:- 07411751875

Ebost:- cysylltu@dosbarth.cymru